Regulamin


Postanowienia
Regulamin wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu.
Właścicielem serwisu internetowego www.Denartravel.pl jest firma DENAR-TRAVEL MONIKA KAŹMIERCZAK, z siedzibą w Myszkowie 42-300, ul. Sikorskiego 20/46 NIP: 568-143-86-96, REGON: 240161763

Serwis umożliwia Państwu wyszukanie rezerwacji i zakup imprez turystycznych poprzez kontakt z naszym pracownikiem w biurze podróży działającym pod nazwą
DENAR-TRAVEL MONIKA KAŹMIERCZAK.

Opublikowane na stronach internetowych www.Denartravel.pl materiały, informacje lub ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

§ 1. Podstawowe objaśnienia
Touroperator (Organizator) - biuro turystyczne, które jest organizatorem prezentowanych na stronach serwisu ofert turystycznych. Agent - biuro podróży, którego działalność polega na prezentowaniu oraz stałym pośredniczeniu w zawieraniu Umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz Organizatorów posiadających wymagane dokumenty w kraju (koncesję) a także na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju. Pracownik - pracownik biura podróży działającego pod marką DenarTravel zajmujący się kompleksową obsługą Klienta związaną z prezentowanymi ofertami na stronach portalu. Klient – osoba składająca zapytanie ofertowe lub wykupująca imprezę turystyczną, pobyt w hotelu, bilet autokarowy, bilet lotniczy lub polisę ubezpieczeniową. Umowa – zgłoszenie – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta zawierająca szczegółowe dane dotyczące wykupionej imprezy a także dane osób w niej uczestniczących. Po jej podpisaniu przez Klienta staje się prawnie wiążąca dla obu stron. Warunki uczestnictwa – integralna część Umowy – zgłoszenia regulujące wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Klienta. Impreza turystyczna – usługa wykonywana przez Touroperatora na rzecz Klienta zawierająca program oraz świadczenia objęte wspólną ceną. Serwis – serwis internetowy www.Denartravel.pl

 

§ 2. Zasady korzystania z Serwisu internetowego
Korzystając z Serwisu akceptują Państwo warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą własną odpowiedzialność za czynności wynikające z korzystania z Serwisu. Klient korzysta z Serwisu tylko w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic ponosi pełną odpowiedzialność. Dokonywanie zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne i zabronione poprzez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Dokonanie rezerwacji i zakupu imprezy turystycznej, realizowane jest za pośrednictwem pracowników pracujących w biurze podróży DenarTravel i jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją warunków uczestnictwa Organizatora wycieczki turystycznej oraz zapisów niniejszego Regulaminu. Biuro Podróży DenarTravel nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu będzie przebiegało bez wad, usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z Systemem Rezerwacji Internetowej oraz że rezultat poszukiwań sprosta Państwa oczekiwaniom, co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych z serwisu informacji. Dane osoby, rezerwującej imprezę turystyczną, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej pod rygorem niezrealizowania wykupionych świadczeń. W przypadku niezgodności danych osobowych zawartych w rezerwacji z danymi w ww. dokumentach, dokonana zapłata za niezrealizowane z tego powodu świadczenia nie podlega zwrotowi. Dokonując rezerwacji Klient powinien posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym ważny paszport, wymagane przy wyjeździe wizy lub inne dokumenty.

 

§3. Zawarcie umowy o imprezę turystyczną
Zarezerwowanie wycieczki turystycznej może odbyć się następująco: Na stronach www.Denartravel.pl zostają udostępnione oferty turystyczne wybranych Touroperatorów zawierające szczegółowy program, świadczenia oraz koszty imprezy. Po zapoznaniu się i wybraniu przez Państwa interesującej oferty możecie dokonać wstępnej rezerwacji poprzez formularz rezerwacyjny (klikając „Rezerwuj”), drogą e-mailową lub telefonicznie bezpośrednio u pracownika pod nr telefonu znajdującej się na stronach serwisu. Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego, e-maila z wstępną rezerwacją lub wstępnego zapisu telefonicznego pracownik biura podróży Denartravel ustala możliwości zawarcia Umowy-zgłoszenia z Organizatorem na wstępnie dokonaną rezerwacje imprezy. Otrzymując potwierdzenie dostępności miejsc pracownik Denartravel przesyła do Państwa ( e-mailem) lub przekazuje osobiście wszelkie informacje oraz dokumenty potrzebne do zawarcia umowy (projekt Umowy oraz Warunki Uczestnictwa w imprezie). Po podpisaniu Umowy dokonujecie Państwo wpłaty (zaliczki lub całej kwoty za imprezę) na wskazany przez pracownika Denartravel numer rachunku bankowego. Wpłaty można dokonać tradycyjnym przelewem bankowym, lub osobiście gotówką w siedzibie biura. W momencie podpisania Umowy przez Klienta zawarta zostaje Umowa pomiędzy Klientem a Organizatorem imprezy za pośrednictwem Agenta. Potwierdzenie zapłaty czy to zaliczki lub całej należności za imprezę turystyczną jest zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży świadczeń.

 

§4. Ochrona danych osobowych
Wszystkie dane osobowe udostępniane przez Państwa w trakcie procedury rezerwacyjnej na stronach Serwisu internetowego www.Denartravel.pl wprowadzane do systemu, drogą e-mailową lub telefonicznie będą przetwarzane przez Denartravel zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Polityka ochrony danych osobowych stanowi osobny dokument umieszczony na stronie.

 

§5. Cena imprezy turystycznej
Cena zakupionej wycieczki turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie wycieczki turystycznej, a w szczególności: opłatę za zakwaterowanie, opłatę za środek transportu (nie dotyczy wycieczek z dojazdem własnym), opłatę za świadczenia dodatkowe zgodne z opisem wycieczki, podatki, opłaty paliwowe i lotniskowe w przypadku wycieczek lotniczych, inne zgodne z opisem wycieczki. Organizator wycieczki może zmienić lub wycofać ze sprzedaży ofertę już po dokonaniu rezerwacji i podpisaniu Umowy. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia przez Państwa jakichkolwiek kosztów. Biuro Podróży Denartravel nie ma wpływu na dokonywanie zmian przez Organizatora imprezy. Zasady dokonywania tych zmian określone są każdorazowo w Umowie-zgłoszenie lub w Warunkach Uczestnictwa, jaką podpisują Państwo przy dokonywaniu rezerwacji. Z uwagi na fakt, że cena wycieczki turystycznej może być wyrażona przez niektórych Organizatorów zarówno w PLN jak i w walutach obcych, cena za wycieczkę turystyczną może ulec zmianom, wynikającym z dziennego kursu danej waluty, jednakże zmiana ceny nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu. Ceny mogą ulec zmianie z powodów określonych przez Touroperatora przewidzianych w jego warunkach uczestnictwa. Ostateczna cena zakupu imprezy turystycznej nie jest gwarantowana przez pracownika Denartravel w momencie dokonywania przez Państwa rezerwacji, aż do chwili uzyskania przez pracownika biura Denartravel ostatecznego potwierdzenia Państwa rezerwacji od Organizatora wycieczki turystycznej. Denartravel zastrzega sobie prawo do anulacji wstępnej rezerwacji założonej przez Państwa oraz pełnego zwrotu wpłaconej kwoty w sytuacji, gdy na skutek błędów technicznych w systemie rezerwacyjnym www.Denartravel.pl zostały podane błędne ceny w opisie zarezerwowanej przez Państwa imprezy turystycznej.

 

§6. Regulowanie płatności
Terminy oraz kwoty wpłat za imprezę określa Organizator w warunkach uczestnictwa, o czym dodatkowo poinformuje Państwa pracownik biura podróży Denartravel. Pierwsza wpłata (zaliczka) a także druga wpłata powinny zostać uregulowane w terminach przekazanych Państwu przez pracownika Denartravel w potwierdzeniu rezerwacji oraz Umowie pracownik biura podróży dokonuje ostatecznej rezerwacji u Organizatora zamówionej przez Klienta imprezy w momencie przesłania przez Klienta wpłat zgodnie z terminami w potwierdzeniu i Umowie na wskazany przez Agenta numer konta bankowego. W przypadku, gdy termin rezerwacji jest krótszy niż data wpłaty zaliczki oraz drugiej płatności określona przez Organizatora a także ofert last minute, ofert specjalnych oraz ostatnich miejsc w samolocie Klient zobowiązany jest do wpłaty całej kwoty za imprezę oraz niezwłocznego przesłania do biura podróży Denartravel podpisanych dokumentów i potwierdzenia zapłaty mailem. Przy wpłacie zaliczki, pracownik biura podróży Denartravel udzieli Państwu szczegółowych informacji na temat harmonogramu dalszych dopłat do pełnej ceny wycieczki.

Mają Państwo do wyboru następujące formy płatności:

- Płatność gotówką w oddziale
-
Przelew bankowy

- Bramka płatności Przelewy24

 

Operatorem płatności online jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,), strona internetowa: www.Przelewy24.pl. Wysokie bezpieczeństwo dla transakcji kartowych zapewniane jest przez zastosowanie silnych zabezpieczeń transakcji - 3D Secure (Verified by VISA oraz MasterCard SecureCode), SSL EV (Secure Sockets Layer Extended Validation). System zapewnia wysokie bezpieczeństwo również dzięki rozwiązaniu, w którym numery kart płatniczych nigdy nie trafiają do sklepu internetowego i co równie ważne nigdzie nie są one przechowywane. Klient ma gwarancję, że numer jego karty zna tylko on i jego bank.

 

§7. Zmiana rezerwacji
Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie wycieczki turystycznej możliwe jest na warunkach określonych przez Organizatora imprezy. Dokonując

zmian powinni Państwo liczyć się z możliwością wystąpienia kosztów manipulacyjnych zgodnie z warunkami uczestnictwa Organizatora imprezy turystycznej. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez e-mail, podając nazwisko i numer rezerwacji lub przez kontakt telefoniczny z naszym biurem lub bezpośrednio w biurze Denartravel w którym Państwo dokonywaliście rezerwacji.

 

§8. Anulowanie rezerwacji
Klient, któremu nieprzewidziane sytuacje uniemożliwią uczestnictwo w wykupionej imprezie może zrezygnować z imprezy na zasadach określonych w zaakceptowanych Warunkach Uczestnictwa danej imprezy. W dniu zakupu imprezy turystycznej Klient może jako dodatkową opcję wykupić ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy. Doradca Turystyczny Wakacyjnego Świata przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące ubezpieczenia. Rezygnację z wybranej imprezy lub pobytu pracownik biura podróży Denartravel przyjmują wyłącznie w formie pisemnej poprzez wysłanie drogą elektroniczną lub listownie (listem poleconym) zlecenia rezygnacji. Po otrzymaniu od Klienta rezygnacji pracownik Denartravel niezwłocznie przekaże pismo do Organizatora. Biuro Podróży nie ponosi odpowiedzialności za zmiany elementów Umowy -zgłoszenia lub za anulowanie wyjazdu na imprezę turystyczną przez Organizatora wycieczki. Informacje o ewentualnych zmianach dotyczących rezerwacji dokonanych przez Organizatora wycieczki, przesyłane będą przez pracownika biura podróży Denartravel pod wskazany w formularzu adres e-mail lub/i będą przekazywane telefonicznie.

 

§9. Postępowanie reklamacyjne
W przypadku, gdy nie są Państwo zadowoleni z odpowiedniego wykonania Umowy przez Organizatora mają Państwo prawo złożenia reklamacji w zakresie związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy o imprezę turystyczną przez Organizatora w biurze Denartravel w którym została zawarta Umowa-zgłoszenia. Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Reklamacja może być również złożona bezpośrednio na adres Organizatora wycieczki turystycznej. Reklamacje rozpoznaje Organizator na zasadach opisanych w warunkach uczestnictwa danej wycieczki turystycznej. Dokładamy wszelkich starań, aby usługi świadczone przez Denartravel były najwyższej jakości. W przypadku niezadowolenia z powodu jakości obsługi w biurze Denartravel mają Państwo również prawo do złożenia reklamacji.

 

§10. Postanowienia końcowe
Korzystając z usług świadczonych przez www.Denartravel.pl oświadczają Państwo, że wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa jasne i zrozumiałe i akceptują Państwo wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu bez uwag.